Service Center

Home >  Service Center >  Matchday Programme

●City Bus


No.3, (Nongken school - Luhuitou village 6:00-22:00)

No.22, (Binlanghe - luhuitou 6:30-21:00)


●Self-drive


#1: Downtown (Sanyawan Road, Jiefang Road, Fenghuan Road) - Yuya Road - Nanbianhai Road-Luhuitou Road

#2: Downtown (Sanyawan Road, Jiefang Road, Fenghuan Road) - Luling Road - Luhuitou Road

#3: Yalongwan Road - Yuya Road - Luling Road - Luhuitou Road

#4: Da Donghai - Luling Road - Luhuitou Road